Diakowska managment
ZAMKNIJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.diakowska.pl, administrowanej przez Administratora Danych Osobowych (ADO) – DIAKOWSKA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 35/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431992, NIP: 5213304459, (dalej: Administrator, DM).

DM dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO)

Zgoda na przetwarzanie danych, zmiana i usunięcie danych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu wskazanego w ust. 1  rozdziału "Zakres i sposób przetwarzania danych".
 3. Użytkownikom strony internetowej przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  • żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora.

Użytkownik, w celu poinformowania MD o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien skontaktować się z Administratorem na adres email:  biuro@diakowska.pl

Zakres i sposób przetwarzania danych

 1. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika.
 2. W czasie przeglądania strony internetowej www.diakowska.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 3. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 4. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 6. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób inny niż zautomatyzowany.

Pliki cookies

 1. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych (np. typu przeglądarki internetowej). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych ani nie są używane do ich przekazywania.
 2. Pliki „cookies” są używane przez Diakowska Management w celu przechowywania informacji o sesji oraz zapewnienia jej ciągłości po logowaniu, w celach statystycznych i marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika. Pliki „cookies” przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, informacje o odsyłaczu, informacje o preferencjach użytkownika, informacje do automatycznego logowania oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji.
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Można to jednak w dowolnym czasie zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej dotyczących plików „cookies” tak, aby nie akceptowała plików „cookies” lub informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików „cookies”, może uniemożliwić poprawne działanie stron Internetowych.

Więcej informacji o ciasteczkach znaleźć można na: http://www.allaboutcookies.org.

Więcej na temat usuwania ich z przeglądarki internetowej, można przeczytać na:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

Zabezpieczenie danych

 1. DM podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Zmiany polityki Prywatności

 1. DM zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej www.diakowska.pl
 2. Informacja o zmianie zostanie przekazana Użytkownikom z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.diakowska.pl

 

 

 

 

 

1.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.

2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu wskazanego w ust. 3 niniejszego Oświadczenia.

4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych z nim umów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności osobom zatrudnionym przez Zamawiającego, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi informatyczne, prawne. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania newslettera oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń do czasu ich ustawowego wygaśnięci (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6.    Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób inny niż zautomatyzowany.

8.    Do kontaktu w kwestiach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych służy następujący adres email: piotr@rubik.pl.

9.    Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza postanowienia RODO.